Партньори
Copyright © 2006-2014 К-С Проект инженеринг ООД . Всички права запазени.
Уеб дизайн от 2bg
К-С Проект инженеринг ООД
бързина
качество
професионализъм
конкурентни цени

НАЧАЛО         УСЛУГИ          ГАЛЕРИЯ         ЗА НАС       КОНТАКТИ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИТЕ
НА РЪКОВОДСТВОТО НА
"К-С-ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

    Основната цел на "К-С-ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД е да бъде фирма - символ на надеждност, качество и висока култура в областта на създаването на инвестиционни проекти в строителството.
    Политиката на "К-С-ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД е да усъвършенства системата за управление, за да гарантира нарастване на удовлетвореността на клиентите, като задоволява все по-пълно техните изисквания. Да се стреми към непрекъснато подобрение на условичта на труд в организацията. Да се грижи за опазването на околната среда, като чрез действията си се стреми да не замърсява прекрасната природа на България.
    Политиката по качеството, здравословни и безопасни условия  на труд и околна среда е равностойна и неизменна част от цялостната политика и стратегия на компанията.
Декларираме нашите възможности и решимост:
     Да внасяме непрекъснати целенасочени подобрения в дейността, необходими за успеха на "К-С-ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД;
     Да удовлетворяваме изискванията и очакванията на клиентите при безусловно спазване на действащото законодателство в Република България;
     Да поддържаме компетентността на персонала в съответствие с целите на организацията и неговите потребности;
     Непрекъснато да подобряваме условията на труд във фирмата и да не допускаме увреждане на живота и здравето на работещите за нас и на всички заинтересовани страни;
     Да поддържаме делови и взаимно изгодни отношения с доставчиците и партньорите, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната ни дейност;
     Да възпитаваме нашите служители в грижа към околната среда.
     Да осигуряваме според възможностите ни допълнителни обучения, мероприятия и средства ,с  цел опазване на околната среда.
     Да бъдем полезни на държавата и обществото.
С провеждането на декларираната политика, ръководството и колективът на фирмата си поставя следните конкретни цели в областта на качеството, безопасните условия на труд и околната среда.

     Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички работещи за фирмата и поставянето на качеството като основа за всички планове и действия за бъдещо развитие.
     Непрекъснато усъвършенстване на работните процеси и повишаване квалификацията и компетентността на персонала
     Непрекъснато да подобряваме условията на труд във фирмата и да не допускаме увреждане на живота и здравето на работещите за нас и на всички заинтересовани страни
     Да поддържаме компетентността на персонала по отношение опазването на здравето и работоспособността в съответствие с целите на организацията и неговите потребности
     Да полагаме непрекъснати грижи за опазване на околната среда от замърсяване и изчерпване на ресурси. Да не допускаме замърсяване или увреждане на околната среда по наша вина
     Да не допускаме замърсяване или увреждане на околната среда по наша вина
     Да възпитаваме нашите служители в грижа към околната среда

От свое име и от името на всички работещи за дружеството:
ДЕКЛАРИРАМ
личното си участие и отговорност в осъществяването на обявените политика и конкретни цели по управление.

________________________________
инж. Зина Иванова-Глосова
Управител
Дата 05.01.2012г.
гр. София